Algemene factuurvoorwaarden: Tenzij PREVOM BV schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden heeft aanvaard, worden alle door ons geleverde diensten/ facturen geleverd tegen de hiernavolgende voorwaarden: 1. Klachten betreffende de levering van diensten of betreffende facturen moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de betrokken dienst of respectievelijke factuur. 2. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet-betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 60 EUR excl. BTW boven alle interesten (10 % per jaar), inningskosten en gerechtskosten. Indien reguliere herinneringen onbeantwoord blijven, zal de communicatie verlopen via aangetekende (of gelijkwaardig) schrijven. Deze laatsten worden doorgerekend a rato van 30 euro / schrijven. 3. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen opgelost worden, zullen enkel voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. 4. De facturen van PREVOM BV zijn betaalbaar via overschrijving op rekeningnummer BE13 7360 6030 2439